Vedtekter for B-open

Organisasjonsnummer 992194146

Revidert 17. mars 2011

Revidert 10. juni 2020

Vedtekter for B-open

§ 1 Formål
B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland.

B-open skal legge til rette for utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfelt og publikum.

Med utgangspunkt i grunnideen om åpne atelierer vil B-open bidra til å få fram en større bredde av kunstlivet enn det som vanligvis er synlig gjennom den etablerte kunstscenen.

B-open er et arrangement med vekt på åpne atelierer, men arrangerer også andre faglige arrangementer i tråd med formålet.

Formålet forutsetter videre støtte fra økonomiske bidragsytere.

 

§2 Organisatorisk tilknytning

B-open er en frittstående forening, stiftet av Bildende kunstneres forening Hordaland (BKFH) og Norske kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) med Hordaland kunstsenter (HKS) som samarbeidspartner.

 

§3 Stemmerett og valgbarhet
NKVN, BKFH og HKS skal hver representeres av ett styremedlem med vara. Styremedlemmene innstilles av de respektive organisasjoner og velges på B-opens årsmøte.
Styremedlemmene har to års funksjonstid. Av hensyn til kontinuitet bør vervene overlappes.

 

§ 4 Årsmøtet
Årsmøte er B-opens høyeste myndighet. På årsmøtet møter prosjektleder, styret i B-open, 2 representanter fra styret i BKFH, 2 representanter fra styret i NKVN, samt styreleder i HKS med nestleder som vara. Representantene fra NKVN må være tilknyttet Hordaland. Dersom styret i NKVN er slik sammensatt at kravet ikke kan oppfylles, skal de selv oppnevne en ekstern representant.

Årsmøtet konstituerer seg selv og velger møteleder.

B-opens styreleder og prosjektleder har møteplikt til årsmøtet. Vedkommende har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. B-opens styremedlemmer/varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Årsmøtet skal avholdes tidligst tre uker etter at NKVN og BKFH har avholdt sine årsmøter. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for årsmøtets deltakere senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når representantene fra styrene i NKVN, BKFH og HKS, samt styreleder og prosjektleder, er tilstede eller representert ved fullmakt.

 

§5 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt stemmer. Valg foregår skriftlig hvis et medlem ber om det.

 

§6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle B-opens årsmelding
2. Behandle B-opens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag fra BKFH, NKVN, HKS og B-open
4. Fastsette tillitsvalgtes honorar
5. Velge styremedlemmer

 

§7 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 2 uker varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 8 Styret og prosjektleder

Styret består av 3 medlemmer, inkludert styreleder, med én representant fra NKVN, én fra BKFH og én fra HKS.

Prosjektleder står for den daglige driften av B-open. For at styret skal kunne si opp prosjektleder, kreves 2/3 flertall på (ekstraordinært) årsmøte.

Prosjektleder skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks og/eller kontrakt for disse, samt fastsette honorar.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med B-opens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere B-open utad.
  5. Skrive foreløpig årsrapport og fremdriftsplan for videreformidling NKVN og BKFH innen 1. februar.

Styret konstituerer seg selv, men styrets leder skal være et av medlemmene fra BKFH eller NKVN. Styret er beslutningsdyktig når det er fulltallig. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ekstraordinære styremøter kan innkalles når styreleder, et styremedlem eller prosjektleder krever det.

Styret skal:

 1. Ha rådgivende funksjon overfor prosjektleder
 2. Være høyeste myndighet mellom årsmøtene når det er snakk om vesentlige endringer i godkjent budsjett eller gjennomføring av arrangement
 3. Vedta B-opens årsbudsjett
 4. Fastsette prosjektleders stillingsprosent/lønnstrinn. Ansette vikar for prosjektleder ved permisjon eller sykemelding. Finne og ansette ny prosjektleder om nødvendig.
 5. Arrangere årsmøte og minimum fire styremøter i året og føre referat.

Rapportere til NKVN og BKFH, herunder foreløpig årsrapport og fremdriftsplan, innen 1. februar

 

§9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. For at vedtaket skal være gyldig kreves det samtidig at vedtaket får 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i BKFH og NKVN.

 

§10 Oppløsning
Oppløsning av B-open kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. For at vedtaket skal være gyldig kreves det samtidig at vedtaket får 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i BKFH, NKVN og HKS.

Ved oppløsning skal styret for B-open forestå avviklingen. Etter foretatt gjeldsavleggelse skal B-opens eventuelle eiendeler og midler benyttes innen formålsparagrafens intensjon

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av B-open. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 9

 

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av B-open, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.